Generelle vilkår og betingelser

§1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontrakter du inngår med oss som leverandør (MobielWerkt BV) via nettsiden www.gomibo.no. Med mindre annet er avtalt, er inkludering, om nødvendig, av dine egne betingelser utelukket.

(2) En «forbruker» er i følgende forskrifter, enhver fysisk person som inngår en rettslig transaksjon som i overveldende grad ikke kan tilskrives verken hans kommersielle eller uavhengige yrkesvirksomhet. Begrepet ""businessmann"" refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarlig partnerskap som inngår en juridisk transaksjon i henhold til sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Hensikten med kontrakten er salg av produkter.

(2) Vi selger produktet under eget navn på vegne av andre, dvs. for en ekstern part som eier det aktuelle produktet. I den forbindelse ansees vi som en delvis eller total kommisjonær. Til tross for det er vi en kontraktspartner som har alle de respektive rettighetene og er underlagt alle de respektive forpliktelsene.

(3) Ved plassering av det aktuelle produktet på vår nettside gir vi deg et bindende tilbud om å inngå en salgsavtale på betingelsene spesifisert i varebeskrivelsen.

(4) Kjøpsavtalen skjer via følgende nettbaserte handlekurvsystem:

Produktene beregnet for kjøp flyttes til ""handlekurven"". Du kan velge handlekurven ved å bruke de aktuelle knappene på navigasjonslinjen og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha oppsøkt ""Checkout""-siden og angitt nødvendige personopplysninger og betalings- og fraktbetingelser, vises all bestillingsinformasjon på siden med bestillingssammendraget.
Hvis du brukte et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) for å betale, vil du enten bli guidet til nettbutikken vår på siden med bestillingssammendraget eller bli videresendt til nettsiden til leverandøren av øyeblikkelig betaling.
Hvis du blir videresendt til et umiddelbart betalingssystem, velg og skriv inn opplysningene dine etter behov. Du vil da komme tilbake til siden med bestillingssammendraget i nettbutikken vår.
Før bestillingen sendes inn kan du sjekke alle data, endre dem (som også kan gjøres via nettleserens 'tilbake'-funksjon), eller avbryte transaksjonen.
Ved å klikke på "kjøp"-knappen for å sende inn bestillingen, erklærer du at du aksepterer bestillingen på en juridisk bindende måte og kjøpsavtalen inngås.

(5) Du er ikke bundet av henvendelser angående opprettelse av et tilbud som har blitt formidlet til oss. Vi gir deg et skriftlig og bindende tilbud (f.eks. via e-post), som du kan godkjenne innen 5 dager.

(6) Fullføring av bestillingen og overføring av alle detaljene som kreves for kontraktinngåelse skjer via e-post, på en delvis automatisert måte. Derfor må du sørge for at e-postadressen du har gitt til oss er riktig, for at vi skal kunne garantere at du mottar de respektive e-postene. Spesielt må du sørge for at e-postene ikke blokkeres av et SPAM-filter.

§ 3 Kontraktens varighet / Kansellering av kontrakter

(1) Kontrakten som vi har inngått er underlagt avtalt varighet. Dersom kontrakten ikke kanselleres av en av partene i skriftlig (f.eks. via e-post) 3 uker før kontraktens utløp (i den grad det respektive tilbudet ikke er knyttet til en annen tidsramme), forlenges den med avtalt grunnleggende varighet. Men hvis den grunnleggende varigheten er mer enn ett år, forlenges kontrakten bare med en periode på ett år.

(2) Dette har ingen betydning for retten til å heve kontrakten uten varsel av en viktig grunn.

§ 4 Tilbakeholdelsesrett, forbehold om eiendomsrett

(1) Du kan kun utøve tilbakeholdsrett dersom den aktuelle situasjonen innebærer krav som oppstår fra samme kontraktforhold.

(2) Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

(3) Hvis du er businessmann/kvinne, gjelder også følgende betingelser:

a) Vi beholder eiendomsretten til varene inntil alle krav som oppstår fra det pågående forretningsforholdet er fullført. De varene som er underlagt eiendomsforbehold kan ikke pantsettes eller overdras som sikkerhet før eierskap til nevnte varer skifter eier.

b) Du kan videreselge varene innenfor rammen av en riktig transaksjon. I den forbindelse, avstår du herved alle krav i henhold til størrelsen på faktureringsbeløpet som tilfaller deg som et resultat av videresalgsoperasjonen til oss, og vi aksepterer avståelsen. Videre har du fullmakt til å inndrive det aktuelle kravet. Men i den grad du ikke oppfyller dine betalingsforpliktelser på en ryddig måte, forbeholder vi oss retten til å inndrive kravet selv.

c) I en situasjon som involverer kombinasjon og sammenslåing av varene som er underlagt eiendomsforbehold, får vi medeierskap til den nyopprettede varen. Dette sameiet tilsvarer forholdet som eksisterer mellom fakturaverdien av de eiendomsforbeholdte varene og de øvrige behandlede varene på behandlingstidspunktet.

d) Hvis du foretar en forespørsel av slik natur, er vi forpliktet til å frigi de verdipapirer som tilkommer oss, i den grad realisasjonsverdien på verdipapirene våre overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10 %. Vi er ansvarlige for å velge verdipapirene som skal frigis.

§ 5 Garanti

(1) Lovfestede garantirettighetene er gjeldene.

(2) Krav på mangler skal utelukkes for nye varer eller utsalgsvarer dersom mangelen oppstår etter to år fra levering av varen. Dersom en defekt oppstår innen to år etter levering av varen, kan krav gjøres gjeldende i henhold til den lovfestede foreldelsesfristen på to år fra levering av varen. Begrensningen ovenfor gjelder ikke:

 • på skader som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lemmer eller helse, og for andre skader forårsaket av forsettlig eller grov uaktsomhet;
 • i den grad vi forsettlig har skjult mangelen eller akseptert en garanti for kvaliteten på varene.

(3) Vi bruker den lovbestemte minimumsgarantiperioden på to år, hvis varen ikke samsvarer med bestillingen som er lagt inn. Det betyr at ved feil eller mangler på varen som går under produsentens garantibetingelser, er en gratis løsning som er mulig inntil to år etter levering. Vi forbeholder oss retten til å tilby en passende løsning ved å reparere varene eller levere erstatningsvarer. Kun ved tilfeller der reparasjon eller utskifting er for omfattende eller umulig, eller ikke kan gjennomføres innen rimelig tid, har du rett til å kreve prisavslag eller heving av salgskontrakten.

(4) Som forbruker bes du om å omgående sjekke at produktet er fullstendig, ikke har synlige mangler og transportskader så snart det er levert, og omgående informere oss og fraktselskapet skriftlig. Selv om du ikke etterkommer denne forespørselen, skal den ikke ha noen innvirkning på dine juridiske garantikrav.

(5) Hvis du er en bedrift, gjelder følgende forskjell for de nevnte garantibestemmelsene:

a) Det er forstått at opplysningene vi har gitt og produktbeskrivelsen som produsenten har gitt, er det som representerer egenskapene og tilstanden til det aktuelle produktet. Andre annonser, blurbs og uttalelser som produsenten publiserer, anses ikke å være representative for egenskapene og tilstanden til det nevnte produktet.

b) Hvis varene viser seg å være defekte, forbeholder vi oss retten til å reparere varene eller levere erstatninger. Dersom defekten ikke repareres, kan du kreve avslag i prisen eller si opp kontrakten etter eget skjønn. Reparasjon av feil gjelder etter et mislykket andreforsøk, med mindre omstendighetene viser noe annet, spesielt på grunn av gjenstandens natur og/eller mangel eller andre forhold. Ved reparasjon vil ikke vi dekke tilleggskostnadene som oppstår ved overføring av varen til et annet sted enn oppfyllelsesstedet, så langt overføringen ikke samsvarer med den tiltenkte bruken av varen.

c) Garantiperioden er på ett år etter levering av produktet. Reduksjonen av tidsfrist gjelder ikke:

 • på skader som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lemmer eller helse, og for andre skader forårsaket av forsettlig eller grov uaktsomhet;
 • i den grad vi forsettlig har skjult mangelen eller akseptert en garanti for kvaliteten på varene;
 • på varer som brukes til en bygning i samsvar med deres vanlige bruksanvisninger og hvis mangler skyldes;
 • lovbestemte regress, som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

§ 6 Lovvalg, oppfyllelsessted, jurisdiksjon

(1) Norsk lov skal gjelde. Dette lovvalget gjelder kun for kunder hvis det ikke fører til tilbakekall av beskyttelsen garantert av de obligatoriske bestemmelsene i loven, i landet der kunden har fast bosted (prinsippet med å la tvilen komme tiltalte til gode).

(2) Hvis du ikke er forbruker, men en businessmann/kvinne, en juridisk enhet underlagt offentlig lov eller et institusjonelt fond underlagt offentlig lov, er lokalieteten for hovedsetet vårt både jurisdiksjon og oppfyllelsessted for alle tjenester som kommer utfra forretningsforhold med oss. Samme vilkår gjelder for situasjoner der du ikke er knyttet til en generell jurisdiksjon i Norge eller EU, samt situasjoner der bosted eller fast bosted ikke er kjent på tidspunktet når saksbehandlingen starter. Dette har ingen betydning for kapasiteten til å henvende seg til domstolen knyttet til en annen jurisdiksjon.

(3) Bestemmelsene i FN-konvensjonen angående kontrakter for internasjonalt salg av varer er eksplisitt uanvendelige.

§ 7 Angrerett

(1) Forbrukeren kan si opp en avtale knyttet til kjøp av et produkt i en periode på 31 dager, uten å oppgi grunn. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til oppsigelsen, men kan ikke forplikte forbrukeren til å oppgi sin(e) grunn(er).
Den nevnte perioden skal begynne dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren på forhånd og som ikke er transportøren, har mottatt produktet, eller:

 • dersom forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av han/hun, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at han/hun tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen, avslå en bestilling av flere produkter med ulik leveringstid.
 • dersom leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av han/hun, har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen;
 • ved avtaler om regelmessig levering av produkter i en viss tidsperiode: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av han/hun, har mottatt det første produktet.

(2) Hvis entreprenøren ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller angrerettskjemaet, utløper returettsperioden tolv måneder etter slutten av den opprinnelige perioden. Dersom forhandleren har gitt forbrukeren lovpålagt informasjon om angrerett innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrerettsperioden, utløper angrerettsperioden 31 dager etter at forbrukeren har mottatt denne informasjonen.

(3) I angrerettsperioden vil forbrukeren behandle produktet og dets emballasje med forsiktighet. Han/hun vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets natur, egenskaper og funksjon. Utgangspunktet her er at forbrukeren kun kan håndtere og sjekke produktet slik han/hun ville fått gjort i en butikk. Forbrukeren er kun ansvarlig for verdifall på produktet som følge av en håndtering av produktet på som går utover det nevnte. Forbrukeren er ikke ansvarlig for noen verdireduksjon av produktet dersom forhandleren ikke har gitt alle de opplysninger som loven krever om angrerett før eller ved inngåelsen av kontrakten.

(4) Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten sin, skal han/hun varsle den entreprenøren om dette innen angrerettsperioden ved hjelp av skjemaet for angrerett (vedlegg 1) eller på annen tydelig måte. Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter varselet, vil forbrukeren returnere produktet med alt levert tilbehør, hvis rimelig mulig i original stand og emballasje, og i henhold til rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren. Forbruker er ansvarlig for risiko og bevisbyrde for riktig utøvelse av angreretten til rett tid. Forbrukeren skal dekke de direkte kostnadene for retur av produktet.

II. Kundeinformasjon

1. Selgerens identitet

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Nederland
Telefon: +47 800 62550
E-post: info@gomibo.no

Registreringsnummer i det nederlandske handelskammeret: 02093714
MVA-nummer: NO 924 932 317
Kontonummer: ING Bank, 5726296 i Groningen
IBAN: NL12INGB0005726296
BIC: INGBNL2A

Alternativ tvisteløsning

EU-kommisjonen har satt en plattform tilgjengelig for utenomrettslige tvisteløsninger (ODR-plattform), som kan sees på https://ec.europa.eu/odr.

2. Informasjon om inngåelse av kontrakt

De tekniske trinnene knyttet til inngåelse av kontrakten, selve kontraktsinngåelsen og korreksjonsalternativene utføres i henhold til forskriftene "kontraktsinngåelse" i våre standard forretningsvilkår (del I.)

3. Kontraktsspråk, lagrer kontraktens tekst

3.1. Kontraktsspråket skal være engelsk.

3.2. Den fullstendige kontraktsteksten er ikke lagret hos oss. Før bestillingen sendes, via det nettbaserte handlekurvsystemet, kan kontraktsopplysningene skrives ut eller lagres elektronisk med nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at vi har mottatt bestillingen, sendes bestillingsopplysningene, de lovpålagte detaljene knyttet til kontrakter for fjernsalg og standard forretningsvilkår til deg på nytt via e-post.

3.3. Du vil få tilsendt all kontraktsopplysninger innenfor rammen av et bindende tilbud i skriftlig form, for eksempel via e-post, for prisforespørsler utenfor det nettbaserte handlekurvsystemet, som kan skrives ut eller lagres elektronisk på en sikker måte.

4. Etiske retningslinjer

4.1. Vi er frivillig underlagt Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

4.2.Vi er frivillig underlagt de etiske retningslinjene til portalen Thuiswinkel som kan sees på: https://www.thuiswinkel.org/

5. Hovedfunksjonene til produktet eller tjenesten

Nøkkelfunksjonene til varene og/eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.

6. Priser og betalingsordninger

6.1. Prisene nevnt i tilbudene er totalpriser, det samme gjelder fraktkostnadene. De inkluderer alle priskomponentene, inkludert alle avgifter.

6.2. Forsendelseskostnadene som påløper er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan sees ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, de vises separat i løpet av bestillingsprosessen og skal i tillegg dekkes av deg, i den grad gratis levering ikke er bekreftet.

6.3. Hvis leveringen skjer til land utenfor EU, kan det medføre ekstra kostnader, for eksempel avgifter, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutagebyrer belastet av bankene), som du må dekke.

6.4. Du må også dekke kostnadene ved pengeoverføringer i tilfeller der leveringen skjer til et EU-medlemsland, men betalingen foretas utenfor EU.

6.5. Du kan se betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt, eller i tilbudet.

6.6. Med mindre annet er spesifisert for de forskjellige betalingsmetodene, skal betalingskravene som følger den inngåtte kontrakten betales umiddelbart.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdato og leveringsbegrensninger, hvis aktuelt, kan du finne ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i tilbudet.

7.2. Hvis du er forbruker, er følgende lovregulert: du er bare ansvarlig for risikoen for at den solgte varen ved et uhell blir ødelagt eller forringet under frakt når den aktuelle varen allerede er levert, uavhengig av om frakten er forsikret eller ikke. Denne betingelsen gjelder ikke dersom du selvstendig har gitt et transportselskap som ikke er spesifisert av oss eller en person som på annen måte er utnevnt til å utføre frakten.

Hvis du er en businessmann/kvinne, skjer levering og frakt på egen risiko.

7.3 Hvis du legger inn en bestilling og leveringstiden som er kommunisert på nettsiden vår ved bestilling ikke overholdes, vil vi gi deg beskjed så snart som mulig. Du har alltid rett til å avbestille før forsendelse, selv om oppgitt leveringstid ikke overholdes. I så fall vil vi refundere betalingen din så snart som mulig, men minst innen 30 dager.

8. Lovfestet garantirett

Ansvar for mangler er regulert av "Garanti"-bestemmelsene i våre generelle forretningsbetingelser (del I).

9. Kontraktens varighet / Kansellering

Informasjon om kontraktsperioden og vilkårene for oppsigelse finnes i avsnittet "Kontraktperiode / Oppsigelse av abonnementskontrakter" i våre generelle forretningsbetingelser (del I), og i det individuelle tilbudet.

10. Forpliktelse til å akseptere

10.1 Vi overholder alle forpliktelser som følger av bestemmelsene i miljølovgivningen og i forhold til avhending av brukte batterier, elektrisk og elektronisk utstyr. Vi og våre samarbeidspartnere sørger blant annet for at batteriene og elektroniske enheter som selges av oss blir tatt tilbake og behandlet forsvarlig.

10.2 I henhold til gjeldende forskrifter skal elektriske og elektroniske apparater og batterier som har nådd slutten av levetiden, er utdaterte eller ikke lenger fungerer, ikke kastes med husholdningsavfallet. Dette er angitt på selve produktet med symbolet av en overkrysse avfallsbeholder. Formålet med denne forskriften er å redusere sløsing med ressurser og å beskytte miljøet og menneskers helse, ved å forhindre utslipp av miljøfarlige stoffer som finnes i visse apparater. Du har muligheten til å deponere dette avfallet på en egnet gjenbruksstasjon.

Vedlegg I: Skjema for angrerett

Skjema for angrerett

(dette skjemaet skal kun fylles ut og sendes til oss dersom du ønsker å si opp avtalen)

 • Til: [forhandlers navn]
  [forhandlerens geografiske adresse]
  [forhandlerens faksnummer, hvis tilgjengelig]
  [forhandlerens e-postadresse eller elektroniske adresse
 • Jeg/vi* informerer deg herved om at i forhold til vår kontrakt vedrørende
  Salg av følgende produkter: [beskrivelse av produktet}*
  Levering av følgende digitale innhold: [beskrivelse av det digitale innholdet]*
  Levering av følgende tjeneste: [beskrivelse av tjenesten]*
  Jeg/vi* benytter vår angrerett
 • Bestilt den* / mottatt den* [dato for bestilling av tjenester eller mottak av varer]
 • [Kjøperens navn]
 • [Kjøperens adresse]
 • [Kjøperens signatur] (bare hvis dette skjemaet sendes inn i papirform)

  * Slett eller oppgi tilleggsinformasjon, etter behov.

Siste oppdatering: 25.6.2021